Motogadgets

               
[home]   [webshop]   [onderdelen & onderhoud]   [motoren]   [merken]   [accessoires & sloten]   [contact]   [links]  

  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden   Uw Klantgegevens  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Onderdelen-> (1336)
Onderhoud-> (43)
Gereedschap (8)
Snel Zoeken
 

Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid Zoeken
Informatie
Verzenden & Retourneren
Algemene Voorwaarden
Neem contact op
Algemene Voorwaarden
<DIV ALIGN="center">Algemene Voorwaarden</DIV>
Artikel 1. Toepasselijkheid Toepasselijkheid. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Motogadgets zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Motogadgets worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Motogadgets worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Motogadgets ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten Alle aanbiedingen van Motogadgets zijn vrijblijvend en Motogadgets behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Motogadgets. Motogadgets is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Motogadgets dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Artikel 3. Bestellingen Bestellingen zijn vaste bestellingen. Deze kunnen niet retour gezonden worden of ingeruild, behalve als het om producten gaat van vaste materie die beschadigd zijn. Hiervoor geldt een inruil termijn van zeven (7) dagen. De retourzending is voor uw rekening en dient aangetekend te gebeuren. Hierna krijgt u uiterlijk binnen drie (3) werkdagen bericht of u een nieuw artikel krijgt toegezonden of dat uw geld wordt terug gestort ( dit alleen als het product niet meer leverbaar is ). Artikel 4. Prijzen en betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, Exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Motogadgets biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruit betaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Motogadgets binnen is. U kunt bij vooruit betaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening 956351913 , t.n.v. Motogadgets te Zwolle. Rembours: Wij leveren niet per rembours. Paypal: U kunt betalen via paypal. U wordt via onze website automatisch doorgestuurd naar paypal. Artikel 5. Levering Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel Motogadgets als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Motogadgets opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Motogadgets, is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Motogadgets gedragen. Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Motogadgets verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Artikel 7. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Motogadgets geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Motogadgets daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@Motogadgets.nl. Artikel 9. Klachten procedure Indien u een klacht heeft over door ons geleverde artikelen en/of diensten dan horen wij dat graag van u. Motogadgets streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden bij de klantenservice van Motogadgets. De klantenservice is op de volgende manieren bereikbaar:- per e-mail: info@Motogadgets.nl - per post: Motogadgets, Schapendijk 37b, 7715 PV Punthorst. U krijgt meestal binnen 1 werkdag een antwoord. Artikel 10. Bestellingen/communicatie Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Motogadgets, dan wel tussen Motogadgets en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Motogadgets, is Motogadgets niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Motogadgets. Artikel 11. Persoonsgegevens Motogadgets houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Motogadgets respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden welke niet gelieerd zijn aan Motogadgets, tenzij de klant door Motogadgets in gebreke is gesteld. Op aanvraag via e-mail of brief verstrekken wij u alle gegevens welke wij van u geregistreerd hebben. U kunt ons via e-mail of brief verzoeken om hierin wijzigingen aan te brengen of deze geheel te verwijderen. Indien u aan Motogadgets schriftelijk opgave doet van een adres, is Motogadgets gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Motogadgets schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Artikel 12. Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Motogadgets ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Motogadgets gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Motogadgets kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 13. Diversen Wanneer door Motogadgets gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Motogadgets deze Voorwaarden soepel toepast. Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Motogadgets in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Motogadgets vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Motogadgets is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 Volgende 
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Talen
Dutch English
Valuta

Copyright © 2006 Motogadgets